X
تبلیغات
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کنگان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان کنگان
امروزآمدیم تاموجودیت خودرافریادبزنیم آمدیم که بگویم همنفس باهم دست به دست هم برای آبادی وآزادی ایران عزیزمان ایستاده ایم.

آمدیم تاایرانی بودنمان راثابت کنیم ودوست داشتن میهن عزیزمان رادرعمل ثابت کنیم.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه 22 بهمن1392ساعت 2:36 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

یکشنبه ۲۰بهمن به مناسبت دهه فجرایستگاه نقاشی روی پارچه درمرکزبرگزارشدوبچه های پیش دبستانی فرشتگان دراین ایستگاه شرکت کردندونقاشی های زیبایی  کشیدند.

+ نوشته شده در  یکشنبه 20 بهمن1392ساعت 3:22 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

اجرای نمایش خلاق بچه ها دراردوی یک روزه با موضوع اتحاد همدلی بهمن دوستی

 

+ نوشته شده در  جمعه 18 بهمن1392ساعت 12:18 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

۱۷بهمن ماه با هماهنگی قبلی که بامربیان واعضاء مرکزدیرانجام شده بود بابچه ها به اردوی یک روزه پارک ساحلی بنک رفتیم .

اعضاء باشوروشوق دراین اردوشرکت کردندوهمه باهم نهارخودرا درکنارساحل زیبای دریا صرف کردندودوستیها گل کردنگاهها به هم آمیخت بچه هادرفضایی صمیمی درکنارامواج دریا که امروزآرامتر از همیشه شاهدحضوربچه هابودگل کاشتند

تندیس شنی ونمایش خلاق کارگروهی دومرکز خاطره یک روزخوب رادردل آنها کاشت.

 تصاویری ازتندیس شنی بچه ها

+ نوشته شده در  جمعه 18 بهمن1392ساعت 11:53 قبل از ظهر  توسط کانون  | 

کارگاه نشریه نگاری به مدت ۲روزدرمرکزکنگان برگزارگردیدوبچه هادراین کارگاه بااصول نشریه نگاری آشناشدند

بازدیدمسئولین ازکارگاه نشریه نگاری

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 17 بهمن1392ساعت 11:5 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

به مناسبت دهه فجرجشنواره خلاقیت به مدت دو روزدرمرکزکنگان برگزارگردیدکه دراین جشنواره

بچه ها بااستفاده ازوسایل دورریختنیها اثارزیبایی خلق کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 17 بهمن1392ساعت 6:24 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

۱۶بهمن ماه جشنواره قرآن وکودک به مناسبت دهه فجرازطرف تبلیغات اسلامی وآموزش وپرورش وبهزیستی وارشادوباحضورکانون برگزارشداین جشنواره باحضورکودکان ومربیان ووالدین آنهادرپارک کودک بااجرای برنامه های جذاب ومتنوع وبرپایی ایستگاه نقاشی اجراشدودرپایان به تعدادی ازبچه ها هدایایی ازطرف کانون داده شد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 16 بهمن1392ساعت 10:55 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

 

 

امروز از آسمان لحظه هامان نور می بارد وما در زیر بارش این نور خاطرات شکفتن گلهای آزادی 

آزادی را مرور می کنیم

امروز نسیم از شاخ وبرگ درختان عبور می کند ونوترین سرود خود را در گوش برگها زمزمه می کند

وبهمن داستان حماسه سرخ کتاب میهن ماست  بهمن ترنم ترانه های سرخی است که باور

صبح را در نگاه مردم به بار نشاند

مردی با قامت نور خواب ترانه ها ی پرواز را به آفتاب قفل زد تادر فردایی زود درخت آزادگی

در خاک پر برکت این سرزمین ریشه بزند

به پاسداشت این روزها  دست به دست هم داده ایم

به پیشوازتان آمده ایم با سبدی لبالب از یاسهای  معطر دوستی  هزاران قاصدک مهربانی را

در فضایی آکنده از عطر گلهای بهاری به پرواز در آورده ایم تا پیام آور صداقت وهمدلیمان باشد.

امروزحال وهوای کانون بارش باران نویدروزی زیباودل انگیز می دادحضوردانش آموزان واعضاء کانون

باشوروشوق کودکانه خاطره ای زیبا درخاطره هاثبت نمود.

۱۴بهمن مرکزکنگان نمایشگاه کتاب وآثارهنری وادبی اعضاء ومربی باحضورمعاون فرمانداروبخشدارمرکزی ودبیرستاددهه فجرودیگرمسئولین ادارات افتتاح گردیددراین افتتاحیه بامتن خوش آمدگویی توسط یکی ازاعضاء

شروع شدوپس ازآن بااهدایک شاخه گل به مسئولین که به صورت نمادین وباکاشتن درمیدان آزادی به یاد شهدای انقلاب به صورت ماکت تهیه شده بود صحنه ای زیبا آفریدند.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 16 بهمن1392ساعت 9:35 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

درتاریخ ۵بهمن روزشنبه جلسه ی نهایی با آقای مختارزاده دبیرستاددهه فجرشهرستان برگزارشدکه دراین جلسه برنامه های ارائه شده توسط ادارات مربوطه تنظیم وجمع بندی شد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 10 بهمن1392ساعت 8:44 بعد از ظهر  توسط کانون  | 

 

شایدیلدایادآورخاطراتی است ازپایان شبهای نیمه سرد پائیزی که همیشه درذهن ماکوتاه بودندوحالاشروع می شودزمستان بالبخندهای زیبای یلدا.آری یلدا برای ما ایرانیان یادآورزیبایهای باهم بودن است یادآورلبخندهاوقصه های شیرین مادربزرگ ویادآورشادی وشوربه همراه تنقلات وخوردنی های یلدایی یادآورکودکیهای پرازداشتن  های لحظه ای وبازهم شیرینی وصفای آن شب زیبا.آری یلدابرای ماایرانیان یادآور چله نشین هاست.وچه زیباست یلدا که بهانیست برای شادبودن ومهربانی ومهربان بودن.

همزمان با آغازجشن یلدا مربیان واعضاء درروزپنج شنبه به استقبال بلندترین شب سال رفتندکه دراین برنامه مربی واعضاء به قصه گویی پرداختندوننه سرماهم ازیلدا وآداب ورسوم شب یلداصحبت کردوپرسیدن چیستانهاوضرب المثلها ازبجه ها دیگرکارننه سرمادراین برنامه بودومشاعره نیز یکی ازبرنامه های امروزبودودرآخرپذیرایی یلدایی...

ویکی ازبرنامه های دیگرسپری کردن یک روزخوب وشادیلدایی بادانش آموزان مدرسه ابتدایی فرشتگان باقصه های شیرین یلدایی...

هدف ازبرگزاری این برنامه ترویج فرهنگ قصه گویی درمیان بچه ها وانتقال فرهنگ  وآداب ورسوم اصیل ایرانی به کودکان ونوجوانان وثبت یک روزخوب وشیرین وبه یاماندنی درذهن بچه ها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه 30 آذر1392ساعت 3:24 قبل از ظهر  توسط کانون  |